Què es l´APIMA
Què es l´APIMA del CEIP Gaspar Sabater 


És una organització estable, sense ànim de lucre, independent d’institucions,
Administracions, partits polítics, sindicats, empreses o altres entitats, formada
per pares, mares o tutors d’alumnes escolaritzats a CEIP Gaspar Sabater de Palmanyola.

És de voluntària associació i té com a finalitat intervenir en el control i gestió
del centre educatiu i participar en la planificació general de l’ensenyament
exigint, a qui correspongui, el major nivell de qualitat i la garantia del seu
manteniment per aconseguir la millor formació i el més complet aprenentatge
dels seus fills/filles.

Com a pares i mares volem el millor per els nostres fills/filles i per a l’adequat
desenvolupament de la seva personalitat, per a què puguin aprendre a superar
les dificultat, a conviure amb tots i a respectar les diferències i impulsar un
model integrador d’escola, que no es limiti a preparar intel·lectualment, sinó
que prepari per a la vida des de la solidaritat i la millora de les relacions socials.


LA GESTIÓ DE L’APIMA

La participació col·lectiva i la col·laboració activa dels pares i mares en la
gestió del centre escolar es canalitza de forma més efectiva a través de l’APIMA.
Si es considera que la integració de la família en l’escola és un element clau de
qualitat educativa, tenim endavant una tasca il·lusionant i útil.
El reconeixament de la nostra participació és una conquesta social i educativa,
però també un augment de responsabilitats que ens obliga a millorar la nostra
actuació, a formar-nos, a prendre iniciatives i planificar el nostre treball, a
cercar diàleg i el consens amb el professorat i amb l’alumnat.

FINALITATS DE L’APIMA

1) Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l’APIMA,
tant de forma individual com col·lectiva.
2) Col·laborar en les activitats educatives del centre
3) Facilitar el contacte entre els pares, mares o tutors dels alumnes amb la
Direcció i professorat del centre.
4) Promoure activitats d’extensió educativa: cursos d’orientació familiar,
conferències, publicacions.
5) Promoure la cultura i llengua catalanes, pròpies del nostra comunitat
autònoma.
6) Participar en la gestió del centre a través del Consell Escolar.
7) Organització i gestió de Festes escolars, com la Festa de Fi de curs, graduació de Infantil a Primaria...


DRETS DE L’APIMA

1. Tenir un local propi
La direcció del centre facilitarà a l’APIMA, l’ús d’un local per al
desenvolupament de les activitats que li siguin pròpies. Si les instal·lacions ho
permeten, aquest local serà d’ús exclusiu per l’APIMA.
2. Utilitzar el centre
3. Tenir lliure accés al centre
4. Utilització dels locals per activitats extraordinàries


COMPETÈNCIES DE L’APIMA

Elevar al Consell Escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del
Projecte Educatiu del centre.
- Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i
extraescolars, que una vegada aceptades hauran de figurar en la
Programació General Anual (PGA)
-Informar al Consell Escolar d’aquells aspectes de funcionament del centre
que consideri oportú.
- Elaborar informes per al Consell Escolar per iniciativa pròpia o a petició
d’aquest.
- Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de
pares i mares del Consell Escolar.
- Utilitzar gratuïtament de les instal·lacions del centre
- Rebre un exemplar del projecte educatiu del centre i, de les seves
modificacions, com també de la PGA i de la Memòria final de curs.
Obtenr informació del Consell Escolar sobre els temes tractats i, rebre
l’ordre del dia de es reunions abans de la seva realització, per tal de poderne
elaborar propostes.
- Rebre informació sobre els llibres de text i els matarials didàctics adoptats
pel centre.
- Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el Consell
Escolar i participar en els processos d’avaluació externa i interna del centre.
- Informar la comunitat educativa de la seva activitat
- Fomentar la col.laboració entre els pares, mares o tutors legals dels
alumnes, el professorat i els alumnes.
- Fomentar la col.laboració entre el professorat i la pròpia associació.

DOCUMENTS DE L’APIMA

A) ESTATUTS 
B) CERTIFICACIÓ del Registre d’Associacions
C) CERTIFICACIÓ DE LA Conselleria d’Educació al Cens d’APIMAs
D) CIF DE L’APIMA
E) EXEMPCIÓ D’IVA
F) LLIBRE D’ACTES
G) LLIBRE DE COMPTES
H) LLIBRE DE SOCIS
I) COMPTE BANCARI amb domicili social del centre educatiu